Historia inwestycji

 • 2019 - Planowany termin zakończenia inwestycji.
 • 28 XII 2015 - Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o zmianie pozwolenia na budowę dla I-go etapu inwestycji pn. Budowa Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego CM - UJ Kraków - Prokocim
 • 29 IV 2015 - uroczystość "wmurowania kamienia węgielnego" pod budowę Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, miejskich i samorządowych m.in. Pani Premier Ewy Kopacz, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Wojewody Małopolski Jerzego Millera
 • 22 I 2015 - uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum a konsorcjum firm: Warbud S.A., VAMED, Porr Polska S.A. na generalną realizację inwestycji pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim".
 • 29 X 2014 - spotkanie poświęcone aktualnemu stanowi zaawansowania realizacji inwestycji i ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy do realizacji inwestycji NSSU Kraków-Prokocim. Oferta złożona przez konsorcjum firm, której liderem jest Warbud S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • 21 V/30 VI 2014 – zakończenie dialogu konkurencyjnego - części negocjacyjnej postępowania na wybór generalnego wykonawcy do realizacji inwestycji pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego  Kraków – Prokocim"; przekazanie oferentom specifikacji istotnych warunków zamówienia wraz z zaproszeniem do składania ofert na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas ww. dialogu.
 • 5-7 V 2014 – IV runda dialogu konkurencyjnego (podsumowująca).
 • 22-24 I 2014  – III runda dialogu konkurencyjnego o charakterze finansowo-prawnym.
 • 11-13 XII 2013 – II runda (techniczna) dialogu konkurencyjnego.
 • X-XII 2013 – założenie osnowy geodezyjnej (realizacyjnej) oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla terenu inwestycji pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim".
 • X-XI  2013 – wykonanie prac związanych z zastępczym nasadzeń drzew (6704 szt.) i krzewów (1455 szt.) na terenie Uroczyska Głogowiec w Krakowie, wynikających z decyzji o wycince drzew i krzewów z terenu objętego ww.  inwestycją.
 • 29 X 2013 - przeprowadzenie I rundy (organizacyjnej) dialogu konkurencyjnego w postępowaniu na wybór generalnego wykonawcy.  UJ CM zaprosiło 6 podmiotów budowlanych do uczestnictwa w I rundzie dialogu. Odbyło się spotkanie z oferentam i przekazanie materiałów do analizy (m.in. projektów architektonicznych i projektów wykonawczych).
 • 30 VIII 2013 - zakończono wykonanie zastępczych nasadzeń drzew na terenie Parku Rżąka w Krakowie, wynikających z decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów z terenu objętego inwestycją  pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim".
 • 23 lipca 2013 - pierwszy wpis do książki budowy – rozpoczęcie Inwestycji.
 • VII–X 2013 - przebudowa magistrali wodociągowej Dn 600 mm na odcinku kolidującym z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu Inwestycji, zakończona pomyślnym wpięciem budowanego rurociągu dn 600 mm do istniejącej miejskiej sieci wodociągowej.
 • 9 VII 2013 - ogłoszenie (w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 225721-2013)  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy do realizacji inwestycji pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków – Prokocim".
 • III-IV 2013 - przeprowadzenie dialogu technicznego z potencjalnymi wykonawcami i instytucjami finansowymi; cel: uzyskanie opinii o najkorzystniejszych możliwych rozwiązaniach w zakresie realizacji Inwestycji.
 • I-III 2013 - wycinka drzew i uporządkowanie terenu pod Inwestycję; 28.12.2012 podpisanie umowy z Wykonawcą, 10.03.2013 zakończenie karczowania, 31.03.13-wywiezienie wykarczowanych pni, uporządkowanie terenu.
 • 21 II 2013 - Uchwałą Rady Ministrów podpisaną przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska zatwierdzono zmiany w realizacji programu wieloletniego pod nazwą "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim" i przyjęto harmonogram jej finansowania do roku 2019 z budżetu państwa.
 • II 2013 - zakończono wycinkę drzew na terenie, na którym ma powstać "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu".
 • 30 I 2013 - Jednomyślne poparcie dla realizacji Inwestycji wyrażone Uchwałą Senatu UJ (uchwała nr 20/I/2013), Senat zaopiniował pozytywną potrzebę i konieczność kontynuowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim", stanowiącego program wieloletni Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz element strategicznego planu rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 10 I 2013 - Zarząd Województwa Małopolskiego wystosował deklarację wsparcia finansowego, w ramach której  zobowiązał się zapewnić wsparcie finansowe w wysokości do 60 mln euro ze środków regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 na budowę nowej siedziby, jej wyposażenie oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych w zakresie, na jaki pozwolą uwarunkowania perspektywy finansowej UE w tym okresie.
 • 17 XII 2012 - Rezolucję w sprawie budowy Szpitala podjął Sejmik Województwa Małopolskiego.
 • 5 XII 2012 - Rada Miasta Krakowa uchwaliła rezolucję wspierającą w sprawie budowy nowego Szpitala Uniwersyteckiego.
 • 4 XII 2012 - stanowisko popierające w sprawie budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wystosowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Uchwały na rzecz budowy wystosowały również rady Dzielnicy IX Łagiewniki i Borek Fałęcki oraz Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.
 • 2012/2013 - UJ CM otrzymał szerokie wsparcie instytucjonalne i społeczne w związku z planowaną realizacją tej inwestycji.
 • 2012 - Na zlecenie Ministra Finansów przeprowadzono audyt wewnętrzny inwestycji, w którym audytor pozytywnie ocenił działalność UJ CM jako inwestora szpitala w zakresie zgodności z przepisami prawa i skuteczności kontroli zarządczej.
 • 2010-2012 - Inwestycję blokowały działania i protesty ekologów.
 • 30 V 2011 - Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację programu inwestycji i jej wartość.
 • 2011 - wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji
 • 2011 - W wyniku negocjacji z Ministerstwem Zdrowia ustalono parametry techniczne szpitala: powierzchnia terenu pod inwestycję - 15,28 ha powierzchnia obiektów - 109 685 m2, kubatura - 391 709 m3, liczba łóżek – 925; wartość kosztorysowa inwestycji - 1.230.060.000 zł w tym: prace przygotowawcze i budowlano - remontowe - 886.158.000 zł, wyposażenie medyczne i podstawowe - 343.902.000 zł; termin realizacji inwestycji - 2019 rok
 • XII 2010 - w wyniku przeprowadzonego audytu projektu budowlanego, projekt budowalny inwestycji uzyskał międzynarodowy certyfikat kontroli jakości BQC.
 • 23 X 2007 - Minister Zdrowia zaakceptował program medyczny inwestycji wieloletniej pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków Prokocim" na 925 łóżek.
 • IV 2007 – w międzyczasie, w kwietniu 2007 roku konsorcjum firm PriceWaterhouseCoopers - Scott Wilson - Wierzbowski Eversheds przedstawiło analizę przedinwestycyjną oraz weryfikację Ramowego Programu Użytkowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu pod kątem zadań statutowych Uczelni i Szpitala Uniwersyteckiego potwierdzającą zasadność ustalonej na poziomie 925 liczby łóżek.
 • 2006 - ostatni i największy element kampusu – Szpital Uniwersytecki – nie mógł wówczas powstać z powodu braku środków finansowych. Sytuacja  zmieniła się w roku 2006, kiedy to dzięki staraniom władz UJ CM, Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło program inwestycyjny budowy nowego szpitala i wprowadziło go do planu inwestycji wieloletnich finansowanych z budżetu państwa. Do roku 2009 trwał wykup gruntów pod inwestycję.
 • koniec lat 90 - na kampus przeniesiono do nowo wybudowanych budynków cały Wydział Farmaceutyczny.
 • 1981 - Akademia Medyczna wybudowała tam Domy Studenckie ze stołówką i Bibliotekę Medyczną a z funduszy Polonii amerykańskiej i dzięki środkom finansowym rządu USA powstał Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii.
 • 1959 - zapadła wspólna decyzja Władz Akademii Medycznej w Krakowie i Władz Miasta o budowie kampusu medycznego na terenie dzielnicy Prokocim.